Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er sidst opdateret 2017.

 1. Indledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder ved køb af, produkter eller montageydelser (herefter benævnt ”produkter”) hos Rudeco ApS.

 1. Hvis tilbuddet ikke omfatter montage gælder købeloven hvis ikke andet er anført her eller andet sted i tilbuddet.
 2. Hvis tilbuddet omfatter montageydelser gælder AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992). Af disse salgs- og leveringsbetingelser, fremgår eventuelle tilføjelser/ændringer/forbehold jf. AB 92, § 1, stk. 3.

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør en del af Rudeco’s tilbud og anses som accepteret ved købers/kundens (herefter benævnt "Køber") accept af tilbuddet.

(Afsnit i salg- og leveringsbetingelserne specifikt gældende for ordre uden montageydelser angives herefter med a., ordre med montageydelser angives med b.)

 1. Tilbud

Kun Rudeco’s skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og er gældende 1 måneder fra tilbudsdatoen. Såfremt Køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Rudeco’s eller dennes leverandørs standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.

Tegninger, billeder, beskrivelser, idéer og lignende, der indgår i grundlaget for tilbuddet er altid at betragte som Rudeco’s ejendom og må ikke videregives eller kopieres uden forudgående skriftlige accept.

 1. Priser

Alle priser er ekskl. moms og fragt. Rudeco tager forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og eventuelle lovmæssige ændringer.

Vedståelsesfristen for tilbud i henhold til AB 92 § 3 stk. 5 er 20 dage.

Ved angivelse af faste priser har Rudeco ret til at indeksregulere prisen, såfremt hele eller dele af arbejdet udføres 12 måneder efter tilbudsdatoen.

 1. Ordre

En bestilling anses for endelig og bindende når Rudeco har accepteret bestillingen ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser til ordrebekræftelsen skal være Rudeco i hænde senest 7 dage efter modtagelsen af denne. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køber uden skriftlig accept fra Rudeco.

 1. Betaling
 2. Betaling netto 8 dage hvis ikke andet er angivet.
 3. Betaling sker i henhold til AB 92 § 22

Rudeco kan opkræve betaling for hjemkøbte vare og tager forbehold for at kræve betaling for Produkter hjemkøbt også selvom dette sker tidligere end 20 dage før deres anvendelse på byggepladsen, jf. AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3.

Hvis ikke aconto regninger betales rettidigt, ser Rudeco sig ret til at standse arbejdet jf. AB92 § 23 Hvis ikke betalingen falder umiddelbart efter ser Rudeco sig ret til at ophæve kontrakten.

Sker betaling af både aconto og slutregning ikke rettidigt, beregnes morarenter i henhold til AB92 § 22 stk. 11 og rentelovens rentesats.  

 1. Levering
 2. Produkter købes som standard ab lager på Rudeco´s adresse. For evt. levering af Produkter uden montage, sker levering hos Køber medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, og faktureres herefter Køber.
 3. For levering af Produkter med montage tilstræbes det at leveringen sker på pladsen samme dag som montørerne ankommer. Levering af Produkter inden montørerne ankommer til pladsen, kan forekomme. Køber skal i givet fald anvise et opbevaringssted, hvor Produkterne kan opbevares indtil montørerne ankommer til pladsen. Levering faktureres altid som merpris på fakturaen, alternativt er Køber velkommen til selv at stå for afhentning på Rudeco´s adresse.

          Ved levering af varer til Pladsen overgår ansvaret for produkterne til Køber.

 1. Forsinkelse
 2. I tilfælde af forsinkelse skal Rudeco orientere Køber herom uden ugrundet ophold. Forsinkelse giver ikke Køber ret til erstatning.
 3. I tilfælde af forsinkelse skal Rudeco orientere Køber herom uden ugrundet ophold. Forsinkelse giver ikke Køber ret til erstatning.

Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af Rudeco´s tilbud, medmindre anmeldelsesperioden udtrykkeligt fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.

 1. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Rudeco´s kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Rudeco ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber uden ugrundet ophold.

 1. Aflevering
 2. Ved afleveringen registreres eventuelle mangler ved det udførte arbejde.

Rudeco sender slutafregning til Køber i henhold til AB 92 § 22 stk. 10 når de registrerede mangler er udbedret.

Hvis der ikke registreres mangler ved det udførte arbejde sendes slutfaktura til Køber umiddelbart efter afleveringen.

Gebyr ved installationsgennemgang og certificering af legepladsen ved godkendt legepladsinspektør påhviler Køber.

For dokumentation og præsentation af vores produkter overfor potentielle kunder, forbeholder vi os retten til at fotografere de produkter, vi har leveret og installeret. Fotografier kan blive brugt til interne formål, markedsføring og præsentation. Vi respekterer fuldt ud vores kunders privatliv og vil ikke offentliggøre billeder, der indeholder personlige oplysninger eller på anden måde krænker privatlivets fred.

 1. Mangler og reklamation
 2. For Produkter som sælges uden montageydelser hæftes der udelukkende for mangler iht. købelovens almindelige regler, hvis Køber skriftligt har reklameret over for Rudeco uden ugrundet ophold og senest 1 år efter levering af Produkterne til Køber har fundet sted. Dog er Køber forpligtet til på leveringstidspunkt at kontrollere Produkterne. Reklamation i relation til mangler, herunder mængdeafvigelser, som burde være konstateret af Køber ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftlig straks og senest 8 dage efter leveringstidspunktet. I modsat fald bortfalder Købers krav, der kan henføres til de pågældende mangler. Ved Købers berettigede og rettidige reklamation påtager Rudeco sig efter eget valg at udføre reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købesummen mod Købers returnering af Produkterne.
 3. For Produkter som sælges med montageydelser hæftes der for mangler ved den samlede leverance efter bestemmelserne i AB 92, og parternes forpligtelser og beføjelser reguleres af AB 92.
 4. Produktansvar

Forvolder et Produkt leveret eller monteret af Rudeco skade på en person som følge af en defekt ved Produktet, hæfter Rudeco alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler påhviler Rudeco.

Rudeco hæfter ikke for (I) skader på Købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede Produkt, og (II) driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført Køber eller tredjemand, medmindre sådan et ansvar/hæftelse følges af præceptive retsregler.  Rudeco fraskriver sig endvidere ansvaret for (I) Produkter leveret af Rudeco, men hvori der indgår materialer leveret af Køber og (II) Produkter fremstillet af Køber, hvori der indgår Produkter leveret af Rudeco.

 1. Montageydelser

I montageprisen tages der forbehold for ikke-gravevenlig jord, der blandt andet omfatter store sten, trærødder, skjulte fundamenter, byggeaffald, ledninger, rør og lignende. Såfremt der skal gennembrydes asfalt vil dette arbejde samt bortskaffelse blive faktureret Køber som ekstraarbejde.  Medmindre andet aftales med Køber er det forudsat, at opgravet jord kan deponeres på den matrikel hvor jorden opgraves. Såfremt Køber ønsker at opgravet jord skal bortskaffes vil dette arbejde blive faktureret som ekstraarbejde under hensyntagen til bekendtgørelsen om jordflytning.

Medmindre andet er aftalt med Køber, skal opstillingsarealet være ryddet for eventuelle eksisterende produkter inden montørerne ankommer til pladsen. Ved montage i nyetablerede områder hvor faldunderlag er udlagt/etableret før montering af legeredskaberne, faktureres særskilt for omkostninger til flytning og reetablering af disse faldunderlag.

Såfremt brug af kran og udlægning af køreplader er nødvendigt, vil dette blive faktureret som ekstraarbejde, medmindre dette fremgår af tilbuddet.

Nødvendighed og omfang af afspærring af montageområdet vurderes og etableres af Køber for Købers regning.

Rudeco fraskriver sig ansvaret og hæfter ikke for hærværk der udøves på og tyverig af Produkterne på monteringsstedet i perioden forud for aflevering af den samlede leverance til Køber.

Ventetid på pladsen som påføres Rudeco af Køber faktureres særskilt.

 1. Bundopbygning

Al bundopbygning udført af eller på foranledning af Køber skal opfylde kravene i DS/R 1136. Underlaget skal være fast, og være afrettet med en maksimal afvigelse på +/- 1cm målt på en 4 meter rette-skinne.

Vand skal kunne trænge væk fra området enten via fald eller nedsivning. Mangler ved bundopbygningen eller sætninger som følge af utilstrækkelig bundopbygning, som er udført af eller på foranledning af Køber, er Rudeco uvedkommende.

 1. Faldunderlag generelt

Det er Købers ansvar at sikre at faldunderlaget er godkendt og svarende til den for legeredskabet krævede faldhøjde. Der er Købers ansvar at sikre den nødvendige effekt af faldunderlaget ved vedligeholdelse af underlaget efter de anvisninger der gives i forbindelse med leveringen.

 1. Helstøbte gummibelægninger

I forbindelse med etablering af gummibelægninger skal der være fri adgang til vand, strøm, 400 volt 16 AMP inden for en rækkevide af 50 meter. Der kræves tørt vejr og tørt underlag og endvidere en temperatur på minimum 6 grader, under og indtil 24 timer efter etablering.

Under hele arbejdsprocessen og i 24 timer efter vi har afleveret og udført opgaven,

sørger Kunden for afspærring af arbejdsområdet, således at ingen betræder og evt.

ødelægger den nyudstøbte gummibelægning.

Uanset om der sættes byggepladshegn op, skal området sikres med vagt, når vi ikke

arbejder på opgaven, indtil belægningen er gangfast. Det er alene Kunden´s ansvar

at belægningen kan afleveres uden skader i overfladen. Montørerne opsætter

markeringsbånd, når vi forlader arbejdspladsen.

Grundet UV stråling/påvirkning af limen, ændres farven i især lyse blå, hvide og grå farver, hvis der ikke benyttes allfatisk binder. Rudeco kan derfor ikke sættes til ansvar overfor evt. afvigelser i farven hvis allfatisk binder er fravalgt af Køber.

Der skal være etableret fast kant som afslutning på belægningen. Afspærring, og graden af afspærring af området i forbindelse med hærdeprocessen er Købers ansvar medmindre andet er skriftligt aftalt inden udførelsen. Eventuelle skader som følge af manglende afspærring fra Købers side er Rudeco uvedkommende.

 1. Vinterforanstaltninger

Eventuelle nødvendige vinterforanstaltninger samt foranstaltninger til at imødegå vejret er ikke indeholdt og faktureres som ekstraarbejde.

 1. Tvister
 2. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse salg af Produkter uden montageydelser skal afgøres ved domstolene ved Rudeco’s hjemting, dog således at Rudeco er berettiget til at anlægge sag enten ved Købers hjemting eller hjemtinget for leveringsstedet.
 3. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med salg af Produkter med montageydelser skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed, ved syn og skøn eller ved sagkyndig beslutning i henhold til AB 92.

Kontakt Os

I tilfælde af spørgsmål, kontakt os gerne på mail, tlf. eller via denne  kontakt form